En el cas de la recerca que fem per encàrrec d’altres organitzacions, valorem especialment aquells projectes en què a) el nostre grup de recerca pot aportar-hi un valor afegit específic i b) ens permeten generar nou coneixement acadèmic. Partint d’aquestes dues premisses, oferim el següent tipus de projectes:

* Anàlisi de les dinàmiques de canvi i formes d’intervenció en els àmbits de:

  • Salut i serveis sanitaris
  • Educació i serveis educatius
  • Serveis Socials
  • Atenció sòcio-sanitària
  • Immigració
  • Cultura
  • Gènere
  • Dependència
  • Mediambient
  • Desenvolupament comunitari

* Dinamització i acompanyament de processos de coproducció de polítiques públiques en els àmbits que analitzem.

* Seguiment i avaluació d’aquest processos d’intervenció i coproducció en la realitat social.

* Dinamització de xarxes d’intercanvi i transferència de coneixement en els àmbits que analitzem.

* Assessorament i seguiment d’experiències pilot d’innovació en aquests àmbits de polítiques públiques.